Pro objednatele

B/2008

Přepravní podmínky Robert Konečný s.r.o., IČ 26837790 pro přepravu objednanou u spol. Robert Konečný s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

Robert Konečný s.r.o, IČ 368 377 90, sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 50093 (dále jen dopravce) zajišťuje zasílatelské služby, obstarává přepravu věcí, zboží aj.

2. Základní pojmy

„Dopravcem“ se rozumí společnost Robert Konečný s.r.o, IČ 368 377 90, sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 50093, jejímž předmětem podnikání je mj. zasílatelství a silniční motorová doprava nákladní.

„Objednatel“ je fyzická nebo právnická osoba, které Dopravce poskytuje přepravní a zasílatelské služby, tj. zejména pro ni zajišťuje přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

„Odesílatel“ je fyzická nebo právnická osoba, od níž je Zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s objednatelem. Odesílatel není ve smluvním vztahu s Dopravcem v případě, že jde o osobu odlišnou od Objednatele, v takovém případě je Odesílatel určen objednávkou Objednatele.

„Místo odeslání“ je místo určené Objednatelem, kde je Dopravce povinen převzít Zásilku nebo Zásilky.

„Místo určení“ je místo určené Objednatelem, kam je Dopravce povinen doručit Zásilku nebo Zásilky.

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, která je podle Objednávky Objednatele určena jako příjemce.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi dopravcem a objednatelem vzniká na základě uzavření přepravní smlouvy, jež podepsaly obě smluvní strany nebo na základě potvrzené písemné objednávky přepravy, když potvrzením objednávky je přepravní smlouva rovněž uzavřena.

Objednávka přepravy může být učiněna ve formě písemné, ústní, telefonické nebo faxové. Ústní a telefonickou objednávku potvrdí objednatel písemně, e-mailem nebo faxem. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci předmětu přepravy (zásilky), místo odeslání, místo určení, datum nakládky, datum vykládky, přesnou identifikaci objednatele, identifikaci příjemce, uvedení zvláštních podmínek přepravy. Dopravce potvrdí objednávku přepravy písemně, e-mailem nebo faxem. Přepravní podmínky řídí vztahy mezi dopravcem a objednatelem ode dne potvrzení objednávky přepravy. Smlouva o přepravě je uzavřena dnem, kdy dopravce potvrdí objednateli objednávku přepravy.

Pokud objednatel nesouhlasí s těmito Přepravními podmínkami, je povinen stornovat objednávku e-mailem či faxem, a to do 2 hodin od doručení potvrzení objednávky, čímž bude objednávka v celém rozsahu zrušena. Pokud takto objednatel neučiní, má se za to, že potvrzenou objednávku akceptoval a souhlasí s těmito přepravními podmínkami i s cenou přepravy.

4.Právní úprava

V případě, že se jedná o druh přepravy, na který dopadá Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě uveřejněna ve Sbírce zákonů jako vyhl. č. 11/1975 Sb. (dále jen Úmluva), a to dle čl. 1 Úmluvy, řídí se právní vztahy vzniklé z přepravy touto Úmluvou, ust. Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a těmito přepravními podmínkami.

5. Zásilka

Zásilka je předmět určený k přepravě, který má v souladu s těmito Přepravními podmínkami, Dopravce povinnost dopravit Příjemci. Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě nebo poškození a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a aby nezpůsobila újmu na zdraví obslužnému personálu nebo jiným třetím osobám.

6. Cena přepravy

Konkrétní cena objednané přepravy je určena v přepravní smlouvě nebo v potvrzení objednávky přepravy, přičemž se má za to, že pokud v den potvrzení objednávky objednatel neprojeví nesouhlas s cenou přepravy, souhlasí s cenou za přepravu stanovenou v potvrzení objednávky a smlouva je tímto uzavřena. Pokud není cena přepravy určená v přepravní smlouvě nebo v potvrzení objednávky, pak se cena přepravy řídí aktuálním ceníkem dopravce, který je zveřejněn na www.robkon.cz .

Objednatel je povinen za přepravu nebo za jiné služby ve smyslu těchto Obchodních podmínek zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku Dopravce, pokud není písemně stanoveno jinak.

V případě prodlení s úhradou faktury za přepravu je Dopravce oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 60 dní, je kromě úroku z prodlení Objednatel povinen šedesátý prvý den prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 50% z dlužné částky - nárok na náhradu škody tím není dotčen.

Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle Ceníku Dopravce. Skutečností, za kterou Dopravce neodpovídá, je například nemožnost doručit zásilku z důvodu na straně Objednatele nebo nepřipravenosti odesílatele k naložení zásilky.

7. Odpovědnost dopravce

Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením zásilky nebo opožděným pokusem o doručení zásilky, pokud takováto škoda byla způsobena:

v důsledku porušení povinnosti Objednatele, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo důsledku porušení povinnosti vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky

vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku

vadným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě, neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná. Pro účely tohoto odstavce se upozorněním na vadnost obalu rozumí písemné, e-mailové, faxové nebo ústní sdělení Dopravce Objednateli, Odesílateli nebo Příjemci Zásilky

mimořádnými událostmi a událost způsobenými z tzv. vyšší moci

okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle Obchodního zákoníku

Dopravce neodpovídá za škodu nad částku 5 000 000 Kč na jeden přepravovaný kamion nákladu, což je předvídatelná výše škody ve smyslu § 379 obchodního zákoníku.

8. Povinnosti dopravce

Dopravce se zavazuje:

v případě, že potvrdí objednávku Objednatele, převzít zásilku v Místě odeslání

po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky Příjemci zásilky na místo určení

v případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Objednatel a dohodnout další postup

předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na místě určení

zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas, s náležitou odbornou péčí

chránit všestranně zájmy zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohly vzniknout při přepravě

9. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje:

opatřit zásilku úplnou a správnou adresou Místa odeslání a Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného, popř. uvést konkrétní osobu oprávněnou k převzetí zásilky

zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky včetně označení Příjemce zásilky na obalu. V případě porušení této povinnosti Objednatel odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti, a zároveň Dopravce neodpovídá za škody na Zásilce způsobené porušením této povinnosti

předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich potřeba ke splnění přepravy

poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze, v případě porušení této povinnosti Objednatel odpovídá za škodu způsobenou Dopravci porušením této povinnosti

Objednatel je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Dopravce zásilku převzal od Odesílatele do jedné hodiny od příjezdu na Místo odeslání, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravce za dobu přesahující jednu hodinu podle Ceníku Dopravce, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem. Dopravce má právo v případě naléhavé potřeby odvolat osobu přepravující zásilku jménem Dopravce a vyslat na Místo odeslání na náklady Zákazníka jinou takovouto osobu, ledaže bude prodlení způsobeno Dopravcem. Pokud objednatel není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Objednatel povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Objednatel stejně, jako by zásilku odesílal sám.

10. Doručování zásilek

Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení. Nebyl-li objednatelem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako jiným osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout. To neplatí, pokud Objednatel v objednávce vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovémto případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.

Předpokládá-li Zákazník, že příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce též svolení k předání zásilky osobě mimo sídlo, kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky apod.).

V případě, že Objednatel v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce oprávněn vydat zásilku příjemci i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovémto případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Objednatel.

V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Přepravními podmínkami zásilku v Místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Objednatel a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do jedné hodiny, dány žádné instrukce, nebo nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Objednatele, je Dopravce oprávněn zásilku zadržet a nedostane –li další instrukce do 24 hodin od okamžiku, kdy oznámil nedoručitelnost může zásilku prodat a z kupní ceny uspokojit své finanční nároky, případně může zásilku doručit zpět do místa odeslání. V případě že Objednatel dá o nedoručitelné zásilce Dopravci další instrukce, je Objednatel povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Objednateli. V tomto případě náleží Dopravci rovněž cena za zpáteční dopravu.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost prodeje nebo by náklady na prodej převýšily předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese Objednatel.

11. Reklamace odpovědnosti Dopravce za škody

Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení zásilky je nutno uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení zásilky Příjemci nebo vrácení zásilky Objednateli. Jde-li o odpovědnost za škodu na zásilce v důsledku ztráty zásilky, je nutno reklamaci uplatnit do 5 dnů ode dne, kdy měla být zásilka doručena.

Reklamace ve smyslu předchozího odstavce musí být písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody ve shodě s Přepravními podmínkami (ledaže přesná výše škody není zatím Objednateli známa, což musí být v písemné reklamaci výslovně uvedeno) a musí být doručena Dopravci ve lhůtě podle předchozího odstavce.

Neuplatní-li Objednatel své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.

12. Odpovědnost Objednatele za škody

Objednatel odpovídá Dopravci za všechny újmy, které Dopravci nebo jiné osobě vzniknou tím, že objednatel nesplnil některou ze svých povinností vyplývajících mu z právních předpisů nebo těchto přepravních podmínek.

13. Závěrečné ustanovení

Dopravce a objednatel / odesílatel se dohodli, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z jejich smluvních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

Ve Frýdku-Místku dne 1.1.2016

Tyto Přepravní podmínky jsou platné od 1.1.2016