Pro dopravce

A / 2008

Přepravní podmínky Robert Konečný s.r.o., IČ 26837790 pro přepravu objednanou společností Robert Konečný s.r.o.

 

 

1. Úvodní ustanovení

Robert Konečný s.r.o, IČ 368 377 90, sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 50093 (dále jen odesílatel) zajišťuje zasílatelské služby, obstarává přepravu věcí, zboží aj.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi odesílatelem a dopravcem vzniká na základě uzavření přepravní smlouvy, jež podepsaly obě smluvní strany nebo na základě potvrzené objednávky přepravy, když potvrzením objednávky je přepravní smlouva rovněž uzavřena. Objednávku přepravy dopravce potvrdí odesílateli písemně, mailem nebo faxem, přičemž potvrzením objednávky dopravce potvrzuje, že se seznámil s těmito přepravními podmínkami a souhlasí s tím, že smluvní vztah se jimi řídí. Přepravní podmínky nabývají účinnosti dnem potvrzení objednávky přepravy.

3. Právní úprava

V případě, že se jedná o druh přepravy, na který dopadá Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě uveřejněna ve Sbírce zákonů jako vyhl. č. 11/1975 Sb. (dále jen Úmluva), a to dle čl. 1 Úmluvy, řídí se právní vztahy vzniklé z přepravy touto Úmluvou, ust. Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a těmito přepravními podmínkami.

4. Předmět přepravy - zásilka

Předmět přepravy je určen v objednávce přepravy nebo v přepravní smlouvě. Předmět je identifikován názvem, počtem kusů a určením hrubé hmotnosti zásilky. V případě, že je nutno bližší určení je předmět přepravy určen také rozměry jednotlivého přepravovaného zboží či zásilky.

5. Povinnosti dopravce

5.1. Dopravce je povinen naložit předmět přepravy v místě a v termínu určeném v objednávce přepravy. Dopravce je povinen naložit a přepravit předmět přepravy v takovém rozsahu, množství a objemu v jakém je předmět přepravy určen v objednávce přepravy či v přepravní smlouvě. Dopravce je povinen ihned po nakládce zkontrolovat, zda údaje na nákladním listu CMR souhlasí s údaji sjednanými v přepravní smlouvě nebo objednávce. V případě porušení této povinnosti hradí dopravce jakékoli náklady vzniklé odesílateli z důvodu porušení této povinnosti, a to v celém rozsahu.V případě, že dopravce nezajistí přepravu celého předmětu zásilky, je povinen odesílateli nahradit veškeré náklady, které odesílateli na základě vadného resp. neúplného (co do množství, objemu, rozsahu) doručení předmětu zásilky vznikly, především je povinen uhradit náklady náhradní přepravy, a to v celém rozsahu. Dopravce odpovídá za veškeré výlohy a náklady, které vzniknou odesílateli v důsledku vadné přepravy, především pokud nebude přeprava provedena včas a řádně dle objednávky nebo přepravní smlouvy.

5.2. Pokud z jakýchkoliv příčin není dopravce schopen přistavit své vozidlo v požadovaném termínu na nakládku, je jeho povinností zajistit vozidlo náhradní, které je daný termín schopno dodržet. Pokud to v silách dopravce není, zajistí si náhradní vozidlo sám odesílatel. Veškeré náklady s tímto související, budou na dopravce přeúčtovány. 

5.3. Přímý kontakt se zákazníkem bez souhlasu odesílatele není dovolen. Za porušení této povinnosti je odesílatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši stotisíckorunčeských. Dopravce je povinen předat zboží příjemci uvedenému v objednávce či v přepravní smlouvě (shodně uvedenému v nákladním listu), je-li určena konkrétní osoba, je dopravce povinen zboží předat této osobě.

5.4. Dopravce není oprávněn bez předchozí dohody s odesílatelem provést překládku zásilky, přikládku jiné zásilky ani změnit SPZ vozidla, jež má přepravu realizovat.

5.5. Dopravce je povinen zajistit, aby řidič vozidla, jež realizuje objednanou přepravu měl k dispozici mobilní telefon pro případ potřeby komunikace odesílatele s řidičem. Dopravce je povinen sdělit číslo mobilního telefonu řidiče odesílateli předem.

5.6. Dopravce je povinen při jakékoli nejasnosti, problému, komplikaci týkající se přepravy ihned tuto skutečnost oznámit odesílateli a zjistit jeho stanovisko k věci. Dopravce dále postupuje dle pokynů odesílatele.

5.7. Dopravce je povinen zajistit nákladku i vykládku zboží v termínu stanoveném ve smlouvě, rovněž je povinen přepravit celý objem zásilky. Dopravce odpovídá za ztrátu či zničení zásilky. V případě nenadálých okolností, které dopravci brání zásilku naložit, je tento povinen zajistit náhradní vozidlo tak, aby byly dodrženy všechny termíny dle objednávky přepravy. V případě, že dopravce náhradní vozidlo nezajistí, odesílatel si jej zajistí sám. Rozdíl v cenách za stávající a náhradní vozidlo bude dopravci refakturován.

5.8. V případě, že dle přepravní smlouvy mají být palety vráceny, je dopravce povinen doručit nejpozději do 10 dnů ode dne vykládky zboží palety zpět na místo nakládky,  případně na místo určené v objednávce, či přepravní smlouvě. V případě, že takto dopravce neučiní, má odesílatel právo náklady za nevrácené palety účtovat na vrub dopravce.

5.9. V případě přepravy do zemí mimo EU je nutno list CMR opatřit razítkem pohraničního celního úřadu a celního úřadu místa určení. Dopravce je povinen toto zajistit.

6. Ostatní ujednání

6.1.Odesílatel nehradí dopravci náklady, které mu vzniknou v souvislosti s čekáním na nákladku nebo výkladku zásilky, pokud toto čekání nepřesáhne 24 hodin.

6.2.Dopravce je povinen zaslat odesílateli fakturu za přepravu ve dvojím vyhotovení. K faktuře je nutno doložit potvrzený originál listu CMR, potvrzený dodací list, a to nejpozději do 10 dnů ode dne vykládky. Dopravce bere na vědomí, že platba faktury bude připsána na účet dopravce nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení uvedených dokladů. V případě, že platba bude provedena ihned po obdržení listu CMR ujednává se skonto 5 % z ceny bez DPH.

7. Smluvní pokuty

Za každé jednotlivé porušení smlouvy, zejména povinnost dopravce provést přepravu ve stanovené lhůtě, stanoveném rozsahu a objemu, dále v případě překročení dodacích lhůt, v případě ztráty části nebo celé zásilky či v případě poškození zásilky se dopravce zavazuje uhradit odesílateli smluvní pokutu ve výši 50% sjednané ceny za přepravu. Náhrada škody tímto není dotčena.

8. Závěrečné ustanovení

Dopravce a objednatel / odesílatel se dohodli, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z jejich smluvních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.

Ve Frýdku-Místku dne 1.1.2016  

Tyto Přepravní podmínky jsou platné od 1.1.2016